نام عمومی: دلفینی، دلفین ابی، موری

نام علمی:Cyrtocara moorii

خانواده:Cichlidae

دمای مطوب: 22-27

سختی اب: 10-18 dh

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری: صلح طلب، با مالاوی ها تا حدودی سازگار است، ولی در کل رفتار غیر قابل پیش بینی دارد. معمولا یک نر را در کنار 3-4 ماده نگه داری میکنند

تشخیص جنسیت: نرها بزرگتر و پهن تر بوده و قوز روی پیشانی بزرگتری دارند و رنگ روشن تری دارند خصوصا در ناحیه قوز سر. ولی این نشانه ها دقیق نیست و تشخیص جنسیت كمی مشكل است .
تخمها و بچه های نورس در دهن مادر برای مدتی نگه داری میشوند.

این ماهی برعکس دیگر ماهی های مالاوی برای رنگ دار شدن به غذای رنگدانه و هورمونی نیاز ندارد و با غذای معمولی، رنگ ابی سرمه ای بسیار خوش رنگی به خود میگیرد و به نظرم از زیباترین سکلیده های افریقایستمنبع :  atashodarya